Právě teď sleva až -46% s dopravou zdarma po celé ČR. Platí o vyprodání.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti IMPER-ART s.r.o.

Společnost Imper-art s.r.o. Se sídlem Boettingerova 18a, 301 11 Plzeň, IČ: 26380439, DIČ: CZ26380439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16700 (dále jen „Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky pro internetový obchod matracex.cz.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2016.

1. všeobecné ustanovení

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele), řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, či podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím

2. objednání zboží

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí současně stvrzuje, že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

  • Pokud se tak nestane, kontaktujte nás prosím na telefonu 724 179 544, kde Vám také rádi zodpovíme všechny případné dotazy související se zbožím či jeho dodávkou.

  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR

 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky především z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodejce, konkrétní důvody není povinen oznámit.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodejce si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

3. dodání zboží

 • Objednané zboží si vyzvedne kupující na odběrném místě v Praze či Plzni nebo bude zasláno prostřednictvím dopravce na uvedené jméno a adresu objednatele nebo bude zavezeno zaměstnancem prodávajícího. Podrobné možnosti a podmínky dodání zboží jsou uvedené v sekci Doprava a platba

 • Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 30-ti dnů od potvrzení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 • V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 30 dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

 • Z důvodu omezených výrobních kapacit, si vyhrazujeme právo na prodloužení termínu dodání uroštů a postelí až na 8 týdnů. V případě platby předem bude objednávka vyřízena ve lhůtě do 30 ti dnů ode dne připsání částky na účet prodávajícího.

 • Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad .

 • U plateb bankovním převodem bude zboží expedováno až po připsání platby na náš účet, což je zpravidla do 2. prac. dne. Expedice zboží záleží na aktuální skladové dostupnosti. 

 • Upozornění v aktuální situaci: Z důvodu aktuální hygienické situace a s tím spojených opatření jak u výrobců surovin tak u přepravců, může v krajních případech dojít k prodloužení dodání některých objednávek, o stavu Vaší objednávky se kdykoliv můžete informovat emailem či telefonicky. 

4. cena a platební podmínky

 • Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti prodávajícímu, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.

 • K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. (v rámci akce je doprava zdarma do odvolání)

 • Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 • Platební podmínky a možnosti dodání jsou popsány v sekci Doprava a platba

 • Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem na účet, při atypických či nestandardních rozměrech.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

5. reklamace a vrácení zboží

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Vedle kupní ceny má spotřebitel i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží ke spotřebiteli. Jestliže však zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu 
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (objednnávky s uvedeným IČ), zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Zboží, u kterého má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy,  a chce jej vrátit, toto zašle zpět nejlépe v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje , na vlastní náklady na adresu: Imper-art s. r. o.,Boettingerova 18a, 301 11 Plzeň.. Pokud bude zboží vykazovat známky poškození, poníží prodávající kupní cenu o náklady spojené s uvenením zboží do bezvadného stavu.

 • V případě využití dopravy prodávajícího na zpětné zásilky zboží k výměně čí vrácení účtujeme poštovné 350kč/ks u komprimované matrace a 800Kč/ks u nekomprimované matrace. Upozorňujeme, že v případě vrácení či výměny musejí být matrace řádně zabaleny, aby nedošlo k jejich poškození při přepravě.

 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty !! Při vrácení zboží si může spotřebitel zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, kam mají být peníze zaslány uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu spotřebitele o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

 • Při vrácení zboží účtuje Prodávající spotřebiteli, pokud zvolí spotřebitel úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné, ev.přepravné.

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Matracex.cz a právním řádem platným v ČR.

6. ostatní

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v katalogu internetové prodejny matracex.cz , nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 • Tolerance rozměrů matrací:Dle ČSN EN 1334 je tolerance u matrací ± 1cm na výšku a ±2cm na šířku a délku. Matrace v komprimovaném balení musejí být před měřením vybaleny alespoň 48 hodin bez zatížení. 

   

7. ochrana osobních údajů

 • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde

8. mimosoudní vyřizování sporů

Mimosoudní řešení stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy: info@matracex.cz, informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího uvedenou ve stížnosti, řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Případné spory  lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce . Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt: info@matracex.cz pro vyřešení nastalé situace.

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Kontrolním orgánem nad dodržováním práv kupujících ze strany prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výměna zboží v rámci garance 30 dní na výměnu.

V rámci bezrizikové garance 30 dní na výměnu zákazníkům nabízíme zdarma výměnu zakoupeného jádra matrace do 30ti dnů od doručení a to za jakýkoliv jiný model z nabídky. Potah matrace si zákazník ponechá, vyměněno bude jen jádro matrace a to zejména z hygienických důvodů. Dopravu vráceného jádra matrace zpět k nám zajistíme zdarma stejně tak jako dodání nového jádra matrace. Běžná cena této služby je 1000Kč, bezplatnou výměnu nabízíme našim zákazníkům maximálně 2x na jednoho zákazníka. Jádro matrace musí být vráceno čisté a bez poškození a adekvátně zabaleno pro přepravu aby k jeho poškození nedošlo během přepravy - doporučujeme několik vrstev pevného igelitu, potravinová folie je nevhodné balení. V případě vrácení matrace znečištěné či poškozené, vám můžeme naúčtovat uvedení matrace do původního stavu.

Uvedené slevy platí do 27.11. nebo do vyprodání zásob. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz